Pladsreglement for sæsonpladser

PLADSLEJE betales ved sæsonstart.
PLADSLEJE inkluderer: forældrepar og hjemmeboende egne børn under 18 år. Betalingen af sommersæson og helårs pladser kan deles i 2 ved betaling af et gebyr på 200 kr. 1/2-delen betales til start.
Ved manglende betaling tillægs et rykkergebyr på 100 kr.

Depositum ved bestilling er 1500 kr. Ved afbestilling tilbagebetales 750 kr. såfremt dette sker senest 2 mdr. før sæsonstart, samt pladsen er helt ryddet.

STRØM: Pakkerne bestilles og betales ved opstart og man har det strøm til rådighed som man har betalt. Det er pladsejers eget ansvar at holde øje med at deres elmåler kører og hvis man er ved at have opbrugt sin strømpakke, kan man tilkøbe ekstra. Inden man tilslutter sin strøm, skal man tjekke at det måleren står på, stemmer overens med den aflæsning der står på din kvittering.
Det er ikke muligt at få tilbagebetalt ubrugt strømpakke, men det er muligt at overføre strømpakken til næste sæson til samme kunde.
Hvis ikke dette overholdes bliver strømmen afregnet efter en vurdering fra  kontoret.

Ledninger skal placeres således, at græsklipperen ikke kan beskadige dem (graves ned eller hænges op i hegnet på en sådan måde at den ikke kommer i hækklipperen). Campingpladsen har ingen ansvar for ødelagte ledninger, eller skader som følge af strømsvigt.
Der skal være fri adgang til elmålerne, der må ikke placeres telte, hegn, redskaber eller andet foran målerne, da vi til enhver tid skal kunne komme til at aflæse og tilslutte strøm.

Ved manglende betaling tillægs et rykkergebyr på 100 kr.

VED BESØG I BADELAND:    HUSK grundig afvaskning!

PAS PÅ børnene og hinanden. Lad aldrig børn bade alene. Al benyttelse af campingpladsens faciliteter er på eget ansvar.

Bemærk: Der er TV-overvågning i badelandet.

PLADSLEJER er ansvarlig for at børn og andre tilhørende deres plads, overholder regler og udviser almindelig acceptabel adfærd overfor andre gæster og omgivelserne.

ALKOHOL må nydes af voksne over 18 år, unge under 18 år må ikke nyde alkohol på fælles arealer.

BÅL: Det er ikke tilladt at brænde bål på pladserne.

BOMKORT udleveres/aktiveres ved betaling af pladslejen.
Man kan godt få udleveret flere bomkort. Det koster et gebyr på 50,- hvis man mister et.

Bommen er åben fra kl. 7 til kl. 23.

PARKERING af biler skal ske på pladslejerens egen plads, langs egen plads hvis det ikke er til gene for andre eller efter aftale. Er der ikke plads, skal bilen parkeres på P-pladsen ved Tennisbanen. Ikke-betalende gæster henvises også til P-pladsen ved tennisbanen.

HÆKKE: Pladslejeren skal klippe hækkene inden Sankt Hans, 5. september og ved afrejse (max. højde 1,50 m). Motor-hækkeklipper, trillebør og trailer kan lånes i informationen. HUSK: ro mellem 12.00 og 14.00 samt 18.00 og 9.00. Hækafklip, grene o. lign. skal henlægges på komposteringspladsen ved tennisbanerne og må IKKE henlægges i skoven. Skoven tilhører ikke Sandersvig Camping og skal behandles med respekt.

Obs: Klipning af hæk koster 300 kr. pr. plads. Vil man ikke selv klippe sin hæk skal dette bestilles og betales senest d. 1.juni og 1 sep.

PLADSEN: Det er pladslejerens ansvar at plads, vogn, telte m.m. fremstår i pæn og ordentlig stand. Læskærme må kun bestå af stof. Tilladt hegn er lavt trådhegn. Begge dele skal være umiddelbart nedtagelige. Fast gulv er tilladt under fortelt, redskabstelt og pavillon. -dette skal fjernes fuldstændig når pladsen opsiges. Når pladsen er opsagt og forladt, råder Sandersvig Camping over pladsen.

BRAND: Vær forberedt: Undersøg hvor brandspandene er placeret og vær med til at forhindre, at vandet bliver brugt til leg.

BYGNINGER: Bageplader til brug i køkkenet kan lånes i informationen eller butikkens åbningstid. Ovn, kogeplader og vask rengøres efter brug.
Toiletbygninger skal efterlades pæne, brug toiletbørsten hvis det er nødvendigt. Smid ikke papir på gulvet.
Bygningerne er videoovervåget.

FØRSTEHJÆLP + HJERTESTARTER: Alle i informationen er uddannet i førstehjælp, samt vi har en hjertestarter.

EKSTRAPERSONER og børn over 18 år kan få sæsonkort: Voksne: Helårs 1440 kr. / sommersæson 960,- kr. / forsæson/eftersæson/vinter 480,- kr. -for en navngiven person.
Børn: Helårs 930 kr. / sommersæson 620,- kr. forsæson/eftersæson/vinter 310,- kr. -for en navngiven person.

ADGANG TIL BADELAND1 gang pr. dag gratis.
Der udleveres en chip pr. pers. hvor der automatisk indsættes 1 tur om dagen (overføres ikke til næste dag), forbrug herudover koster 12,50 kr. pr. tur, indsættes på chip i informationen. Chippen afleveres ved afrejse, ved bortkomst opkræves 50 kr. Chippen er personlig og misbrug af badechip medfører bortvisning.

Adgang til badeland for ikke betalende gæster: 40,- kr. pr. gang.

Gæster får en pinkode (4-cifret kode, der indtastes ved adgangsmøllen). Koden virker kun 1 gang og kun samme dag.

Adgang kan kun foregå ved hjælp af chip eller pinkode

ADGANG TIL FAMILIERUM: Der er familierum i alle servicebygninger.
I bygningerne 1,3,4 benyttes der 2 kroner for at få varmt vand. 2 kroner = 2 minutters varmt vand. I bygning 2 benytter man den blå badechip for at komme ind i rummet, det koster 6 kr. Der kan indsættes penge på chip i informationen i åbningstiden.
Det er tilladt at gå flere ind i rummet på samme tid, så ta’ bare konen, svigermor eller din nabo med. Vil man IKKE være i rummet på samme tid så koster det 6 kr. pr. person. Døren må IKKE holdes åben, og skal lukkes når man forlader rummet.
Chippen afleveres ved afrejse, ved bortkomst opkræves 50 kr. Chippen er personlig og misbrug af badechip medfører bortvisning.

Adgang til badeland for ikke betalende gæster: 40,- kr. pr. gang.

Gæster får en pinkode (4-cifret kode, der indtastes ved adgangsmøllen). Koden virker kun 1 gang og kun samme dag.

Adgang kan kun foregå ved hjælp af chip eller pinkode

BESØG PÅ PLADSEN:

Besøg UDEN overnatning er gratis.

Besøg med overnatning
Voksne: 92,- kr.
Børn u. 12 år:  60,- kr.
Bil på pladsen: 20,- kr.

Det er PLADSLEJERENS ansvar, at gæster har tilmeldt sig i informationen.

HUNDE skal føres i snor på pladsen, efterladenskaber samles op.
Hunde må ikke medtages i køkkener, baderum, toilet m.v. –undtaget vores hundebad der er gratis at benytte i bygning 4, samt opholdsstuer, hvor de er velkomne.

ALLE CAMPINGVOGNE skal være forsynet med nummerplader, hvis vognen ikke er indregistreret, skal der benyttes grønne plader med gyldigt årsmærke, som købes i informationen. Disse skal placeres på nummerplade-pladsen.
https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2020/9426

KØRSEL på pladsen skal ske i henhold til campingreglementet, som siger: “Under opholdet skal kørsel indskrænkes til det mest nødvendige og denne nødvendige kørsel, skal altid foregå i “skridttempo”.

GRÆS: Pladslejeren skal klippe græsset på egen plads mindst hver 14. dag og inden afrejse. HUSK: ro mellem 12.00 og 14.00 samt 18.00 og 9.00. Græsklipper kan lejes i informationens åbningstider (10 kr. pr. plads). Afklippet græs skal henlægges på komposteringspladsen ved tennisbanerne.

Det er ikke tilladt at lave kompoststakke andre steder.

AFFALD: Containerne ved bygning 1, 2 og mellm 3 og 4, må KUN bruges til husholdningsaffald og kun i klare plastsække.
Dåser skal sorteres fra og i de dertil beregnede beholdere.
ALT andet affald henvises til genbrugspladserne i Christiansfeld og Haderslev.

FÆRDSEL UDENFOR PLADSEN: Færdsel og ophold i marker er ikke tilladt, tag venligst hensyn til vore naboer og hold al færdsel på veje og stier.

HUSK AFSTAND til midt-hæk skal være mindst 1,50 m. samt 3 m. mellem enhederne. En enhed er defineret af vogn, fortelt, redskabstelte ol. Læskærme må ikke sættes direkte op ad hækken.

FLAG OL.: Flagstænger må have en maks højde på 400 cm. Der må flages med national flag, dog skal dannebrog altid være repræsenteret , og denne må aldrig være lavere end andre. Alle andre flag, udsmykning ol. skal være under hæk-højde og være på egen grund.
Ved tvivlsspørgsmål kontakt os gerne.

UDLEJNING: af campingvogne. Det er tilladt at udleje egen vogn når man ikke benytter den. Lejer skal meldes til i informationen og betale persongebyr. Det er pladslejers ansvar at disse lejere meldes til og betaler. Det er IKKE tilladt at eje vogne med udlejning som hovedformål.

INFORMATIONEN: Udenfor sommersæsonen kan der være ventetid på betjening udenfor de opslåede åbningstider, dog maks. 30. min efter henvendelse på tlf. 74566225

I ØVRIGT henvises til CAMPINGREGLEMENTET.

Hjælp os og hinanden med at holde bygninger og omgivelser i pæn stand.

Ved uro: ring 74 56 62 25.

HUSK: Alle vore bygninger er røgfrie.

Vi håber alle vore gæster må få et behageligt ophold hos os.

Med venlig hilsen
Familien Holst